PRIVATUMO POLITIKA

Kam reikalinga ši privatumo politika?

UAB „Santaros parkavimo paslaugos“, j. a. k. 302833741, buveinės adresas Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius (toliau – Bendrovė arba Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis, internetine svetaine www.santarosparkavimas.lt (toliau – Svetainėje) ar kitais būdais. Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti. Apie pasikeitimus būsite papildomai informuojami, tačiau skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, transporto priemonės valstybinis numeris ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 1. Sutarties sudarymas ir administravimas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Tam, kad galėtumėte Svetainėje su Mumis sudaryti sutartis ir dėl parkavimosi paslaugų bei šias sutartis ir (ar) pagal jas išrašytus apskaitos dokumentus administruoti Svetainėje, skiltyje „Savitarna“, Mes Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas ir Pavardė;
 • Asmens kodas arba gimimo data;
 • PVM mokėtojo kodas (kai asmuo įregistruotas PVM mokėtoju);
 • Adresas;
 • Telefono numeris;
 • pašto adresas;
 • Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris;
 • Sutarties/užsakymo duomenys;
 • Savitarnos prisijungimo duomenys (el. pašto adresas ir prisijungimo prie savitarnos slaptažodis).

Tuo atveju, jeigu norite įsigyti abonementą skirtą sunkiems ligoniams, papildomai tvarkysime Jūsų pateiktus sveikatos duomenis:

 • Sunkaus ligonio statusą patvirtinančio gydymo įstaigos išduoto dokumento, kuriame būtų nurodytas susirgimo kodas pagal Tarptautinę ligų klasifikaciją (TLK-10), kopiją ar išrašą.

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 • Tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs Mums juos pateikiate sudarant sutartį ir (ar) užsakant kitas paslaugas Svetainėje (pvz., pateikiate pildydami „Parkavimo sunkiems ligoniams“ formą);

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 • Abonementą įsigijusio asmens sveikatos duomenys tvarkomi tik tam, jog Bendrovė galėtų įsitikinti Jūsų teise įsigyti Abonementą pasinaudojus specialia Paslaugų kainodara (t. y. suteikti abonementą).
 • Kiti minėti duomenys (išskyrus savitarnos prisijungimo duomenis) naudojami tam, kad galėtume su Jumis sudaryti sutartį ir (ar) priimti užsakymus dėl Jūsų norimų paslaugų teikimo bei tai įvykdyti;
 • Savitarnos prisijungimo duomenys, t. y. sutartyje nurodytas el. pašto adresas ir Jums suteikiamas vienkartinis prisijungimo slaptažodis naudojamas tam, kad sukurtume Jums paskyrą Svetainėje pagal sudarytą sutartį ir suteiktume Jums galimybę prie jos prisijungti bei joje administruoti pačią sutartį ir (ar) pagal ją išrašytus apskaitos dokumentus.

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 • Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą (kurioje yra sudaromos ir (ar) administruojamos sutartys) ir (ar) užsakomos paslaugos veikimą, Jūsų asmens duomenis teikiame pasitelkiamiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., IT paslaugų tiekėjams prižiūrintiems Svetainę; UAB „Stova“ teikiant mokėjimų surinkimo paslaugas ar pan.);
 • Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (kaip pvz., UAB „Julianus Inkaso“); draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.
 • Pažymėtina, jog Abonemento teikimui reikalingi asmens sveikatos duomenys tretiesiems asmenims nėra teikiami.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Bendrovė Abonemento užsakovo pateiktus sveikatos duomenis tvarko tik turėdama aiškų šio asmens sutikimą, vadovaujantis Reglamento 9 str. 2 d. a) p., t. y. sveikatos duomenys tvarkomi tik tuo atveju, jei Jūs aiškiai sutikote, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais (siekiant Vartotojui suteikti Abonementą, išduodamą remiantis Bendrovės taikoma specialia lengvatine kainodara, grindžiama asmens turimu sunkaus ligonio statusu).
 • Jums nurodant savo asmens duomenis atitinkamose Svetainės skiltyse bei patvirtinant Sutartį ir (ar) užsakant kitas Mūsų teikiamas paslaugas, tarp Jūsų ir Bendrovės yra sudaroma sutartis dėl konkrečių paslaugų teikimo, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Įvykdžius su Bendrove sudarytą sutartį dėl konkrečių paslaugų teikimo, turime laikytis teisės aktais Mums nustatytų prievolių bei saugoti šią sutartį ir (ar) tai patvirtinančius įrodymus, todėl Jūsų asmens duomenis saugome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė (nustatyta LR Vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje; LR Civiliniame kodekse; LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ar kitų susijusių teisės aktų).

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 • Su Jumis sudarytas sutartis ir (ar) užsakymus, kartu su tai patvirtinančiais įrodymais (įskaitant nurodytus asmens duomenis), Mes tvarkome visą sutarties galiojimo laikotarpį ir saugome 10 metų, skaičiuojant nuo šios sutarties pasibaigimo (paskutinio užsakymo įvykdymo).
 • Jūsų pateiktus sveikatos duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau nei 2 dienas, skaičiuojant nuo Abonemento išdavimo dienos, t. y. išdavus Abonementą, sveikatos duomenys per 2 dienas yra ištrinami.

 

 1. Parkavimosi paslaugos administravimas

(Stovėjimo aikštelių administravimas / paslaugų teikimas)

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Tam, kad galėtume Jums suteikti transporto priemonių parkavimosi bei stovėjimo aikštelių apmokėjimo paslaugas (pvz., parkomatu ar SMS žinute), Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • transporto priemonės valstybinis numeris;
 • transporto priemonės stovėjimo vieta (t. y. pasirinkta zona ir (ar) aikštelė);
 • transporto priemonės stovėjimo laikas (t. y. parkavimosi pradžios ir pabaigos data, stovėjimo laikas));
 • mokėjimo duomenys (apmokėta / neapmokėta; mokėjimo suma; pasirinktas atsiskaitymo būdas);
 • mokėjimo transakcijos duomenys (pvz., transakcijos informacija,
 • kai atsiskaitymas atliekamas per mobiliojo ryšio operatorių (pvz., SMS žinute), tvarkomas telefono numeris ir mobiliojo ryšio operatorius.

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 • Tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs juos pateikiate atsiskaitydami už parkavimosi paslaugas (pvz., parkomatu ar SMS žinute).
 • Jūsų duomenis taip pat gauname, kai Jūs juos pateikiate atsikaitydami už parkavimosi paslaugas mobiliąją programėle „UNIPARK“. Šiuo atveju, Jūsų asmens duomenų tvarkymas detaliau aprašomas Programėlės taisyklėse.

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 • Transporto priemonės valstybinis numerį mes naudojame, kad galėtume identifikuoti klientą (t. y. kokia transporto priemonė), kuris nori apmokėti už parkavimosi paslaugas Mūsų administruojamose stovėjimo aikštelėse ir (ar) zonose;
 • Transporto priemonės stovėjimo laiko duomenis naudojame, kad galėtumėme apskaičiuoti parkavimosi trukmę ir atitinkamai pagal tai apskaičiuoti Jums suteiktos paslaugos kainą;
 • Mokėjimo ir transakcijos duomenis naudojame, kad galėtume surinkti (gauti) apmokėjimą už paslaugas ir (ar) pagal tai pateikti Jums sąskaitą apmokėjimui.

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 • Tam, kad užtikrintume tinkamą paslaugų teikimą ir teikiamų paslaugų kokybę, Jūsų asmens duomenis Mes galime perduoti tretiesiems asmenims, padedantiems Mums teikti atitinkamas paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti plėtotojai, IT paslaugų įmonės, marketingo paslaugų įmonės (veikiantys kaip duomenų tvarkytojai) bei  mobiliojo ryšio operatoriai, mokėjimo paslaugų tiekėjai, teikiamų parkavimo ir su parkavimu susijusių paslaugų teikėjai, įskaitant zonų ir (ar) aikštelių savininkus (veikiantys kaip duomenų valdytojai) ar kt.
 • Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (kaip pvz., UAB „Julianus Inkaso“); draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Jums nurodant savo asmens duomenis bei užsakant Mūsų teikiamas paslaugas, tarp Jūsų ir Bendrovės yra sudaroma sutartis dėl konkrečių paslaugų teikimo, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b) p., t. y. asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Įvykdžius su Bendrove sudarytą sutartį (užsakymą) dėl konkrečių paslaugų teikimo, turime laikytis teisės aktais Mums nustatytų prievolių bei saugoti šią sutartį (užsakymą) ir (ar) tai patvirtinančius įrodymus, todėl Jūsų asmens duomenis saugome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė (nustatyta LR Vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje; LR Civiliniame kodekse; LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ar kitų susijusių teisės aktų).

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 • Jūsų užsakymus, kartu su tai patvirtinančiais įrodymais (įskaitant nurodytus asmens duomenis), Mes tvarkome visą užsakymo galiojimo laikotarpį ir saugome 3 metus, skaičiuojant nuo paslaugos suteikimo ir (ar) pilno atsiskaitymo už paslaugas dienos.

 

 1. Apskaitos dokumentų išrašymas ir administravimas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių įgyvendinimą (t. y. teisingą apskaitos dokumentų išrašymą ir deklaravimą valstybinėms institucijoms) bei išrašyti ir administruoti apskaitos dokumentus (kaip pvz., PVM sąskaitas faktūras, kreditines PVM sąskaitas faktūras)  tais atvejais, kai Jūs naudojatės Mūsų paslaugomis, Mes Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas ir Pavardė;
 • Gimimo data;
 • PVM mokėtojo kodas (kai asmuo įregistruotas PVM mokėtoju);
 • Adresas;
 • Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Paslaugos duomenys (paslaugos tipas; paslaugos teikimo data (nuo / iki); čekio numeris (kai apmokate automatinėje kasoje); paslaugos kaina / sumokėta suma).

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 • Tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs Mums juos pateikiate sutartyje (Savitarnoje) ir (ar) Svetainėje, skiltyje „Išsirašyti sąskaitą“.

Kam naudojami jūsų asmens duomenys?

 • Visi minėti duomenys naudojami tam, kad galėtume teisingai išrašyti apskaitos dokumentus bei deklaruoti Jums suteiktas paslaugas valstybėms institucijoms.

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 • Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą Svetainės skilčių „Savitarna“ ir (ar) „Išsirašyti sąskaitą“ (kuriuose yra pateikiami minėti apskaitos dokumentai) veikimą Jūsų asmens duomenis teikiame pasitelkiamiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., IT paslaugų tiekėjams ar pan.);
 • Duomenys taip pat gali būti perduodami valstybinėms įstaigoms – mokesčių institucijoms (kaip pvz., Valstybinė Mokesčių Inspekcija), konsultantams; auditoriams ir pan.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Suteikus Jums paslaugas ir (ar) gavus apmokėjimą už suteiktas paslaugas, turime laikytis teisės aktais Mums nustatytų prievolių tinkamai vesti Bendrovės apskaitą bei saugoti apskaitos dokumentus, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė (nustatyta LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme).

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 • Jums išrašytus apskaitos dokumentus bei kitus susijusius asmens duomenis Mes saugome 10 metų, skaičiuojant nuo apskaitos dokumento išrašymo datos.
 1. Parkavimosi paslaugos administravimas, proceso kokybės užtikrinimas / Turto ir infrastruktūros apsauga          

(Stovėjimo aikštelių teritorijos vaizdo stebėjimas)

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Tam, kad galėtumėme užtikrinti kokybišką Parkavimosi paslaugą bei turto ir (ar) infrastruktūros apsaugą Mūsų administruojamose stovėjimo aikštelėse, Mes Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Transporto priemonės valstybinių numerių fotonuotrauka (pvz., įvažiavimo / išvažiavimo metu);
 • Vaizdo įrašas (įskaitant užfiksuotus asmens atvaizdus, transporto priemonių valst. numerius ir kt.);
 • Techniniai vaizdo įrašo duomenys (data, trukmė ir pan.).

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 • Tiesiogiai iš Jūsų (užfiksuojami vaizdo kameromis), kai lankotės Mūsų administruojamų stovėjimo aikštelių teritorijoje. Apie tai, jog stovėjimo aikštelės teritorija yra filmuojama vaizdo kameromis, t. y. vykdomas vaizdo stebėjimas, būsite informuoti informaciniais ženklais, dar prieš patenkant arba patekus į stebimą teritoriją (kaip pvz., prie įvažiavimo ar kitose gerai matomose vietose).

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 • Techninius vaizdo įrašo duomenis mes naudojame tam, kad esant poreikiui galėtume lengviau rasti reikiamą vaizdo įrašą;
 • Fotonuotraukas ir (ar) Vaizdo įrašus mes naudojame užtikrinti paslaugos administravimo proceso kokybę (kaip pvz., nustatant transporto priemonės stovėjimo laiką, proceso / naudojimosi tvarkos pažeidimus, infrastruktūros ir (ar) sistemos gedimus) bei Mūsų turto ir (ar) infrastruktūros apsaugą (kaip pvz., rinkti įrodymus apie turto ir (ar) infrastruktūros sugadinimą ir (ar) vagystes, viešosios tvarkos ir (ar) teisės pažeidimus ir pan.).

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 • Tam, kad galėtume užtikrinti ir nuolat gerinti paslaugos administravimo proceso kokybę, Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., IT paslaugų tiekėjams, vaizdo stebėjimą vykdančioms įmonėms, konsultantams ir pan.);
 • Duomenys gali būti perduodami administruojamų aikštelių savininkams (partneriams), taip pat kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisines ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (UAB „Julianus Inkaso“); draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu tas bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Teikdami Jums paslaugas, Mes turime vykdyti aktyvią paslaugos administravimo ir (ar) paslaugos proceso priežiūrą, kad užtikrintume kokybišką paslaugų teikimą bei turto ir infrastruktūros apsaugą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo (UAB „Santaros parkavimo paslaugos“) interesų apsaugoti savo turtą, administruoti paslaugą, užtikrinti paslaugos kokybę.

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 • Vaizdo įrašus bei kitus susijusius asmens duomenis Mes saugome ne ilgiau nei 2 mėnesius, skaičiuojant nuo jų užfiksavimo dienos. Šiam terminui pasibaigus, įrašai automatiniu būdu ištrinami.
 • Užsakymus patvirtinantys įrodymai (t. y. įvažiavimo ir (ar) išvažiavimo metu užfiksuotos transporto priemonių valstybinio registracijos numerio nuotraukos), tvarkomos kartu su užsakymų informacija bei saugomi 3 metus, skaičiuojant nuo paslaugos suteikimo ir (ar) pilno atsiskaitymo už paslaugas dienos.

Vaizdo įrašams kuriuose užfiksuotos tam tikro įvykio aplinkybės (kaip pvz., naudojimosi tvarkos ir (ar) teisės pažeidimas; turto ir (ar) infrastruktūros sugadinimas ir (ar) vagystė; viešosios tvarkos pažeidimas ir pan.) bus saugomi kaip įrodymai atitinkamą laikotarpį (t. y. visą neteisminio, ikiteisminio ar teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpį).

 1. Įsiskolinimų valdymas

(Mokėjimo tvarkos pažeidimų administravimas, įskaitant tapatybės nustatymą)

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Jums pažeidus Bendrovės paslaugų mokėjimo tvarką bei neapmokėjus skolos už suteiktas paslaugas, Mes rinksime ir tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Transporto priemonės savininko ir (ar) valdytojo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;
 • Informacija apie paslaugos naudojimą ir mokėjimo tvarkos pažeidimą: transporto priemonės ir (ar) jos valstybinių numerių nuotraukos, paslaugos suteikimo informacija (t. y. stovėjimo aikštelė, įvažiavimo / išvažiavimo laikas (stovėjimo laikas), mokėtina suma ir pan.

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 • Informacija apie paslaugos naudojimą ir mokėjimo tvarkos pažeidimą renkama Jums naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Ši informacija gali būti renkama vaizdo kamerų pagalba, fiksuojama Bendrovės darbuotojų (kontrolierių) ir pan.
 • Transporto priemonės savininko duomenys gaunami iš VĮ „Regitra“ administruojamo LR kelių transporto priemonių registro (pagal mokėjimo tvarką pažeidusios transporto priemonės valstybinį numerį), viešai prieinamų šaltinių ir (ar) kitų valstybės registrų.

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 • Informacija apie paslaugos naudojimą ir mokėjimo tvarkos pažeidimą naudojama pagrįsti užfiksuotą mokėjimo tvarkos pažeidimą bei susidariusį įsiskolinimą;
 • Transporto priemonės savininko duomenys naudojami komunikacijai su savininku (įskaitant valdytojo tapatybės nustatymui), siekiant išieškoti susidariusius įsiskolinimus. Nepavykus susitarti su savininku dėl įsiskolinimo apmokėjimo ikiteisminio skolos išieškojimo procese, įsiskolinimas gali būti perduotas ar parduotas skolos išieškotojams bei išieškojimas vykdomas įstatymų nustatyta tvarka.

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 • Tam, kad galėtume susisiekti bei komunikuoti su mokėjimo tvarkos pažeidimą padariusiu asmeniu, Mes pasitelkiame duomenų tvarkytoją (Kaip pvz., UAB „Julianus Inkaso“), kuris veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, Mūsų vardu atlieka įsiskolinimų valdymo funkcijas (įskaitant tapatybės nustatymą, pranešimo išsiuntimą ir (ar) tolesnę komunikaciją vykdant skolos išieškojimą).
 • Duomenys gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu tai bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Bendrovės teisėtus interesus, Bendrovės darbuotojų ir (ar) išteklių saugumą bei pareikšti ir (ar) apginti teisinius reikalavimus.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Mes turime teisėtą interesą, gauti užmokestį už suteiktas paslaugas, todėl mokėjimo tvarką pažeidusių asmenų atžvilgiu vykdome įsiskolinimų išieškojimą (įskaitant tapatybės nustatymą) bei šiuos asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo turtinių interesų susijusių su apmokėjimo už paslaugas gavimą.

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 • Įsiskolinimų valdymo tikslu surinktus duomenis tvarkysime iki skolos išieškojimo įvykdymo (t. y. pilno apmokėjimo ar reikalavimo panaikinimo). Toliau, minėti asmens duomenys bus tvarkomi 3 metus kartu su užsakymų informacija (t. y. sudaryti užsakymai, kartu su tai patvirtinančiais įrodomais).

 

 1. Klientų aptarnavimo ir informavimo kokybės gerinimas

(Telefoninių pokalbių įrašymas)

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Tam, kad galėtumėme užtikrinti tinkamą Jūsų aptarnavimą ir informavimą ar sandorių sudarymą atliekamą telefoniniais pokalbiais, Mes Tvarkome (įrašome ir saugome) šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pokalbio įrašas;
 • Telefono numeris;
 • Techniniai pokalbio duomenys (data, trukmė ir pan.).

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 • Tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs skambinate Mums, nurodytais telefono numeriais, norėdami užsisakyti paslaugas, pranešti apie kilusius rūpesčius ar prašyti jums reikalingos informacijos. Mes įrašome tik gaunamus skambučius, apie kurių įrašymą skambinantiems asmenims papildomai pateikiama informacija prieš pradedant pokalbį.

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 • Telefono numerį bei techninius pokalbio duomenis mes naudojame tam, kad esant poreikiui galėtume lengviau rasti pokalbio įrašą bei nustatyti skambinančiojo tapatybę;
 • Pokalbio įrašą mes naudojame vertindami aptarnavimo telefonu kokybę ir (ar) kaip įrodymą apie sudarytą sandorį, pateiktą skundą ar kitą klausimą.

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 • Tam, kad galėtume įvertinti ir nuolat gerinti telefonu teikiamą aptarnavimą, galime suteikti prieigą prie Jūsų asmens duomenų savo darbuotojams bei pasitelktiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., skambučių centrui, IT paslaugų tiekėjui, konsultantams ir pan.);
 • Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių paslaugų tiekėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Jums susiekus su Mumis telefonu ir išklausius informacijos apie tai, kad pokalbis bus įrašomas bei toliau tęsdami pokalbį, Jūs išreiškiate savo sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 • Jūsų pokalbio įrašus bei kitus susijusius asmens duomenis Mes saugome 6 mėnesius, skaičiuojant nuo pokalbio pasibaigimo datos. Pokalbio įrašai, kuriuose užfiksuotos tam tikro įvykio aplinkybės (kaip pvz., sutarties sudarymas / nutraukimas, skundo pateikimas / nagrinėjamas ar pan.), bus priskiriami prie kitų šioje politikoje numatytų tvarkymo tikslų bei kaip įrodymai saugomi atitinkamą laikotarpį.

VIII. Prašymų, skundų, reikalavimų administravimas

(Paklausimų nagrinėjimas)

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Tam, kad galėtume įvertinti ir išspręsti Jūsų prašymus, skundus, reikalavimus ar kitus paklausimus, kuriais kreipiatės į Mus bei įsitikinti, kad jie yra pagrįsti ir pateikti jums atsakymą ir (ar) siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Transporto priemonės valstybinis numeris;
 • Kontaktiniai duomenys (kaip pvz., adresas, el. pašto adresas, telefono numeris);
 • Skundo ar kito paklausimo aprašymas;
 • Dokumentai, patvirtinantys skundą.

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 • Tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) Jūsų atstovo, kai Jūs siunčiate mums savo prašymus, skundus, reikalavimus ar kitus paklausimus, Mūsų pateiktais kontaktais (kaip pvz., adresu, el. paštu, telefonu, viešoje erdvėje, įskaitant socialinių tinklų komunikacijoje ir pan.).

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 • Jūsų pateikto skundo ar kito paklausimo aprašymus bei juos patvirtinančius dokumentus mes naudojame tam, kad galėtume įvertinti Jūsų paklausime pateiktas aplinkybes bei įsitikinti jų pagrįstumu;
 • Jūsų vardą, pavardę, transporto priemonės valstybinį numerį bei kontaktinius duomenis mes naudojame tam, kad galėtume jus identifikuoti (t. y. nustatyti besikreipiančiojo tapatybę) bei pateikti Jums atsakymą į paklausimą.

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 • Tam, kad galėtume įvertinti Jūsų pateikto skundo ar kito paklausimo aplinkybes ir įsitikinti jų pagrįstumu, Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims (advokatams, antstoliams, konsultantams ir pan.).
 • Taip pat šiuos duomenis galime perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (kaip pvz.,UAB „Julianus Inkaso“); draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu tas bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Jums pateikus skundą, reikalavimą ar kitą paklausimą dėl galimai pažeistų Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų, Mes turime teisinę prievolę Jūsų paklausimą išnagrinėti bei pateikti Jums atsakymą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė (nustatyta Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių gynimo įstatyme) arba Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų, pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
 • Pateikdami Mums prašymą, pastabas, atsiliepimą ar kitą paklausimą, nesusijusį su galimu Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų pažeidimu, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Mes galėtume susipažinti su Jūsų paklausimu bei pateikti atsakymą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 • Jūsų pateiktus skundus, prašymus, pastabas, atsiliepimus, reikalavimus ar kitus paklausimus, Mes tvarkome visą paklausimo nagrinėjimo laikotarpį ir saugome 3 mėnesius nuo jo išnagrinėjimo dienos (išskyrus viešoje erdvėje pateikiamą komunikaciją). Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką skundas arba prašymas, pastaba, reikalavimas, atsiliepimas ar kitas paklausimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys bus reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju. Jeigu skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

 

Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:

 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ([email protected]).

Bendrovė netaiko tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba panašiu būdu galėtų daryti Jums didelį poveikį.

Duomenų subjektas, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: [email protected], raštu – adresu: Konstitucijos pr. 29, 08105 Vilnius.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdamas prašymą Bendrovės darbuotojui, kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

Kokios Jūsų pareigos ir atsakomybė?

Jūs esate atsakingas, už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Todėl, pasikeitus Jūsų asmens duomenims (kurie yra būtini aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti), Jūs turite pareigą nedelsiant apie pasikeitusius asmens duomenis informuoti Bendrovę.

Pateikdami savo asmens duomenis, prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote už Mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius galinčius kilti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.

Kaip Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju, Mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Kur kreiptis, jeigu Jums vis dar kyla klausimų?

Dėl visų klausimų galite kreiptis į Mus, Mūsų Duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu: [email protected] arba paskambinę Bendrovės telefonu +370 700 77877.